แอ็กซอลตา ยกระดับมาตรฐานงานซ่อมสี ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะใช้นวัตกรรมเครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับโลก ร่วมจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่บุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ทั้งด้านเทคนิคการพ่นซ่อมสี ผลิตภัณฑ์แรปเตอร์ (Raptor) และนวัตกรรม เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) เป็นระยะเวลาจำนวน 30 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2566 ณ อาคารโรงฝึกงานช่างสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

แอ็กซอลตา เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการค้นหาและปรับแต่งเฉดสีด้วยเครื่องมือดิจิทัลสำหรับศูนย์พ่นซ่อมสีรถยนต์ โดยเครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ทำให้การค้นหาสูตรสีและปรับแต่งเฉดสี เป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานให้กับศูนย์พ่นซ่อมสีรถยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม ส่งมอบงานให้ลูกค้าตามมาตรฐานระดับโลก