เมย์แบงก์ จัดกิจกรรม “Maybank Global CR Day 2023”

บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) นำโดย นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน จัดกิจกรรม “Maybank Global CR Day 2023” ภายใต้แนวคิด “ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อสังคม ดีต่อใจ” สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG ของเมย์แบงก์ ที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นสร้างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมในเครือเมย์แบงก์ทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกัน สำหรับเมย์แบงก์ ประเทศไทย ได้ร่วมกับ Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง ส่งมอบให้เด็กๆ ที่ขาดโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนได้ใช้เรียนรู้ ขีดเขียน วาดภาพ ลดการใช้กระดาษ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการนำกระดาษที่ใช้แล้วเพียงหน้าเดียวมาตกแต่งให้กลายเป็นสมุดทำมือกว่า 500 เล่ม ใช้กระดาษ 9,540 แผ่น สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  70 kgCO2e  กิจกรรมจัดขึ้น ณ เมย์แบงก์ สำนักงานใหญ่ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์