Zoom ได้รับใบรับรองสิทธิ์ ETDA สำหรับประเทศไทยตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้รักษาความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศไทย

Zoom Video Communications, Inc. ประกาศการได้รับใบรับรองสิทธิ์ ETDA สำหรับ Zoom Meetings ในประเทศไทย จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะที่มีหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุนการให้บริการดิจิทัลในประเทศไทย และพัฒนามาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย โดย Zoom ได้รับการประเมินจาก ETDA ว่า ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ลูคัส ลู หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ เอเชีย Zoom กล่าวว่า “ที่ Zoom ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เป็นรากฐานของการดำเนินการทุกอย่างของเรา การรับรองจาก ETDA เป็นเครื่องยืนยันว่า Zoom ยึดมั่นในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญของ Zoom เรามุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพองค์กรและธุรกิจต่างๆ ด้วยโซลูชั่นส์ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ เพื่อจะช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้กับลูกค้า”

การรับรองและมาตรฐานจากองค์กรภายนอกเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยของ Zoom และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลก Zoom ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยและหน่วยงานตรวจสอบเพื่อให้ผ่านการรับรอง ETDA นี้  การประเมินของETDA ให้การรับรองความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับใบรับรองสิทธิ์ ETDA ซึ่งรวมถึง Zoom ได้รับการรับรองสำหรับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประชุมที่ต้องใช้ความปลอดภัยระดับสูง เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นหรือการประชุมคณะกรรมการที่มีผลทางกฎหมาย และการประชุมทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ

ใบรับรองสิทธิ์ ETDA เป็นการรับรองล่าสุดที่ Zoom ได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง ISO/IEC 27001:2013 และ SOC2 Type II

เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Zoom เพิ่มเติมที่ Zoom Trust Center