Zoom ได้รับใบรับรองสิทธิ์ ETDA สำหรับประเทศไทยตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้รักษาความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศไทย

Zoom Video Comm