OKMD  ลงนามบันทึกข้อตกลง กสศ. พัฒนาศักยภาพ ลดความเลื่อมล้ำด้านการศึกษา

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร(ที่ห้าจากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมด้วยหน่วยงานภายใน OKMD ได้แก่ สถาบันอุทยานการเรียนรู้(TK Park)  และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท(ที่ห้าจากซ้าย) ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สนองความต้องการทางด้านกำลังแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มของ OKMD ให้เด็กเยาวชนยากจนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล หรือผู้พิการ ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เมื่อเร็วๆนี้