okmd ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมพร้อมผลักดัน soft power ดนตรี เร่งสร้างหลักสูตร upskill reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของเยาวชนคนรุ่นใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd  โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ okmd (ที่ 2 จากซ้าย) และหนึ่งในภาคีสำคัญในการร่วมจัดงาน Learning Fest ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ได้แก่ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หวังผลักดัน soft power ทางด้านดนตรี โดยเร่งสร้างหลักสูตร upskll reskill ดนตรี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้รับความรู้และมีทักษะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยเพิ่มพูนโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้มากขึ้น  โดยมี คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้okmd และ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยาน

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.okmd.or.th