OKMD ร่วมกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยจัด “เปิดกล้อง ท่องกรุง (รัตนโกสินทร์)” มิ.ย. 2567

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง “เปิดกล้อง ท่องกรุง (รัตนโกสินทร์)” ในวันที่ 15 – 16 และ 22 มิถุนายน 2567

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน 9 โรงเรียนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โรงเรียนในพื้นที่สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และโรงเรียนที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยหวังสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีความเป็นไทย หลังจากที่เมื่อปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จจากการร่วมจัดกิจกรรม ยุวมัคคุเทศก์ สร้างเด็กดี เด็กเก่ง สืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทย” ให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 26 คน ที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบสนุกสนาน ผ่านการท่องเที่ยวเรียนรู้พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เช่น อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  ศาลหลักเมือง วัดเทพธิดาราม มิวเซียมสยาม โดยมี คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เป็นวิทยากรผู้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ กับเยาวชน เพื่อต่อยอดความรู้สู่การเป็นยุวมัคคุเทศก์อาสาสมัครให้กับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า กิจกรรม “เปิดกล้อง ท่องกรุงรัตนโกสินทร์” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และฝึกทักษะให้กับเยาวชน อาทิ คุณนภันต์ เสวิกุล ช่างภาพผู้ถวายงานการบันทึกภาพพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คุณสงคราม โพธิ์วิไล ช่างภาพระดับประเทศ คุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ นักเขียนนามปากกา “ปะการัง” นักเขียนมากความสามารถ โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เรามุ่งหวังให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 45 คน จากโรงเรียนที่อยู่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โรงเรียนในพื้นที่สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และโรงเรียนที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ 1. โรงเรียนสตรีวิทยา 2. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. โรงเรียนราชินี 4. โรงเรียนวัดราชบพิธ 5. โรงเรียนราชวินิตมัธยม 6.โรงเรียนเทพศิรินทร์ 7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย8. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 9. โรงเรียนราชวินิต ได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเองได้ อีกทั้งผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะถูกจัดแสดงที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์อีกด้วย” ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวสรุป