OKMD Knowledge Portal สร้างสรรค์บริการความรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล

ปัจจุบันทั่วโลกต่างเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลวัตรและการแข่งชันในทุกๆด้าน สำหรับประเทศไทยก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จึงมุ่งสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็น และนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ การนำทักษะความรู้และความชำนาญไปปรับใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ OKMD Knowledge Portal  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่รวบรวมเอาความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ เคล็ดลับ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน  โดยเนื้อหาในแพลตฟอร์มมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ อีบุ๊ก หลักสูตรออนไลน์ บทความ คลิปวิดีโอ และ podcast โดยมี บรรณารักษ์ AI (AI Librarian)  เป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่จะช่วยค้นหา สรุป ให้คำแนะนำ เรื่องที่คุณอยากรู้ จากฐานข้อมูลหนังสือ และสื่อดิจิทัลกว่า 1 แสนเล่ม ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ และในห้องสมุดออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกว่า 15 แห่ง

กว่า 10 ปี ที่ OKMD ได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี  2556 ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บทีวี (Web TV) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสแสวงหา พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพความคิดของประชาชนและเยาวชนของประเทศ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ OKMD TV ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE  และ www.okmd.tv รวมทั้งจัดทำบทความองค์ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์และเทคโนลยีสารสนเทศ  และบอร์ดความรู้ที่มี QR CODE ณ สถานีรถไฟหัวลำโพงและป้ายรถประจำทางร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาแนวโน้มด้านการประกอบอาชีพใหม่ๆ และทักษะความรู้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ Knowledge Box  กล่องความรู้สู่โอกาส (www.okmd.or.th/knowledgebox) เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอคลิปความรู้ที่น่าสนใจ ที่จะช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้ประเภทต่างๆ อีกด้วย

และ ในปี 2564  OKMD ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ OKMD Knowledge Portal (https://knowledgeportal.okmd.or.th) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วประเทศ เป็นศูนย์รวมของห้องสมุดดิจิทัล ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพ และการทำธุรกิจ โดยมีการจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ชัดเจน หลากหลาย เหมาะกับผู้ใช้บริการทุกวัย ต่อมาได้มีการปรับปรุงแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ของประเทศ โดยขยายเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ และล่าสุดได้นำเทคโนโลยี AI ใช้ในการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ผ่าน AI

สำหรับจุดเด่นของ Knowledge Portal คือ ความหลากหลายของเนื้อหา โดยการรวบรวมความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น อีบุ๊ก หลักสูตรออนไลน์ บทความ คลิปวิดีโอ และพอดแคสต์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจและสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง นอกจากนี้ยังมี การจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ Articles, Library, Learning, Sharing และ Knowledge maps ซึ่งแต่ละหมวดหมู่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย และยังสามารถเชื่อมโยงพันธมิตรเครือข่ายความรู้ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการพัฒนาทักษะอาชีพ

การพัฒนาต่อไปในอนาคตของ Knowledge Portal นั้นเป็นการมุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกช่วงวัย โดยการนำเอาเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ โดยจะมี “บรรณารักษ์ AI (AI Librarian)”  เป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่จะช่วยค้นหา สรุป ให้คำแนะนำ เรื่องที่หลายคนอยากรู้ จากฐานข้อมูลหนังสือ และสื่อดิจิทัลกว่า 1 แสนเล่ม ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ และในห้องสมุดออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกว่า 15 แห่ง ในการช่วยค้นหา ให้คำแนะนำ และนำเสนอความรู้ด้านต่างๆ จาก Digital Resource ของเครือข่ายห้องสมุดของ OKMD ที่มีอยู่มากมาย ให้ง่ายในการเข้าถึงและพร้อมนำไปใช้งาน

OKMD Knowledge Portal”  จึงเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในยุคดิจิทัลอีกด้วย