เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะองค์การที่สนับสนุนการพัฒนาชีวิตบุคคลออทิสติกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

นายอนุกูล ปีดแก้ว(ขวา) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่เกียรติคุณในฐานะองค์การที่สนับสนุนการพัฒนาชีวิตบุคคลออทิสติกให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โดยนายอารภัฎ สังขรัตน์(ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ  ภายในงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก  “World Autism Awareness Day 2023”  จัดขึ้น ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ภายใต้แนวคิด“Toward a Neuro-Inclusive World for All” เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกที่ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างของทุกคนทั้งระดับครอบครัว, ระดับชุมชน, ระดับสถานที่ทำงาน รวมถึงผู้กำหนดนโยบาย ให้ก้าวผ่านความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลออทิสติก มาเป็นการยอมรับและสนับสนุนให้พวกเขาได้เข้าถึงสิทธิของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจ และช่วยกันส่งเสริมให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุดเหมือนที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ยืนหยัดเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมของบุคคลออทิสติก 

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)  ได้จัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล ‘ไทเกอร์รัน บาย เมย์แบงก์’ เป็นครั้งแรก เพื่อระดมทุนมอบให้มูลนิธิออทิสติก ประเทศไทยในการสนับสนุนกิจการต่างๆ โดยเฉพาะในด้านศิลปะ เพราะตระหนักในเรื่องความเท่าเทียมในสังคมจึงส่งเสริมและให้เด็กออทิสติก ได้เพิ่มโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และได้รับโอกาสทางสังคมที่มากขึ้น เพื่อให้มีรายได้ที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในอนาคต และอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ พัฒนาบุคลากร รวมถึงนำไปปรับปรุงสถานที่ให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG ของเมย์แบงก์ ที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นสร้างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในสังคม