สยามพิวรรธน์ จับมือ สจล. พัฒนาองค์ความรู้ธุรกิจค้าปลีก สานต่อโครงการ SIAM PIWAT Academy เสริมศักยภาพบุคลากรภาคธุรกิจไทย

สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ สานต่อโครงการ สยามพิวรรธน์ อคาเดมี (SIAM PIWAT Academy) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันพัฒนาความรู้โครงการวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สังคม และประเทศชาติ ตอกย้ำแนวคิดของสยามพิวรรธน์ในการสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน พัฒนาองค์กรให้เป็นแพลตฟอร์มการเติบโตที่ดี และมีประสิทธิภาพ (Well-growing Platform) นำองค์ความรู้ในการบริหารศูนย์การค้าและสร้างประสบการณ์ระดับโลก ถ่ายทอดให้แก่ภาคการศึกษาไทย ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก เพิ่มศักยภาพของคนไทยให้พร้อมแข่งขันบนเวทีโลก

นายณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยสยามพิวรรธน์ ยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกันในทุกมิติให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรในวงการค้าปลีก ซึ่งสยามพิวรรธน์สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์มายาวนาน และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะผนึกกำลังกับพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ที่บ่มเพาะกำลังคนเข้าสู่ธุรกิจศูนย์การค้าและค้าปลีกร่วมกัน ในโครงการ SIAM PIWAT Academy เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Well-growing) ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรากฐานการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน”

รศ.สุธี ชุติไพจิตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่ สจล. มีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีก โดยความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย การสนับสนุนการสรรหาบุคลากร นักศึกษาฝึกงานระยะสั้นและระยะยาว การออกแบบหลักสูตรร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่ใช้งานได้จริง การเรียนการสอนในหลักสูตรปกติในภาคปฏิบัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสยามพิวรรธน์เข้ามามีส่วนร่วม การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ วิทยากร งบประมาณ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านวิชาการของทั้งสององค์กร การจัดกิจกรรมวิชาการ ตลอดจนการจัดทุนการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ” 

สยามพิวรรธน์ อคาเดมี (SIAM PIWAT Academy) เป็นสถาบันการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่นำองค์ความรู้ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกมาถ่ายทอดให้ภาคการศึกษาไทย ตั้งแต่ปี 2558 เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับพันธมิตรในการร่วมพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ต้องการ โดยผู้บริหารระดับสูงของสยามพิวรรธน์ที่คร่ำหวอดในวงการค้าปลีกมายาวนานมาร่วมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงในธุรกิจ

ปัจจุบัน สยามพิวรรธน์ อยู่ระหว่างการหารือกับพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจศูนย์การค้าและการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน