เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570

TK Park กรุงเทพ – สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงาน 20 Years of Thailand Knowledge Creation: Past and Future ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการดำเนินงาน โดยฉายภาพความสำเร็จ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่จะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่ให้ความรู้หลากหลาย ครบวงจร ทันสมัย ขนาดใหญ่แห่งใหม่ของประเทศภายในปี 2570 บน ถ.ราชดำเนิน

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี ของการดำเนินงานที่ผ่านมา OKMD ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้เข้าหากันผ่านการบูรณาการจัดการการเรียนรู้ และบริหารหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดความต้องการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมศักยภาพมากขึ้น

“20 ปีของ OKMD จึงเป็นช่วงเวลาที่สั่งสมศักยภาพพร้อมที่จะเรียนรู้ และปรับตัวเพื่อให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ที่มีหมุดหมายให้ไทยเป็นสังคมก้าวหน้า พัฒนาคนในโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยพลวัตรและการแข่งขันรอบด้าน” ประธานกรรมการ OKMD กล่าว

ด้าน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า การจัดงาน 20 Years of Thailand Knowledge Creation : Past and Future ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดําเนินงานของ OKMD ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริการความรู้ในกิจกรรมองค์ความรู้ต่างๆ ของ OKMD รวมถึงการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (OKMD National Knowledge Center : NKC) ณ บริเวณ ถ.ราชดําเนิน กรุงเทพฯ ภายในปี 2570  ซึ่งจะเป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะ” ที่ให้บริการความรู้หลากหลาย ครบวงจร ทันสมัย ขนาดใหญ่แห่งใหม่ของประเทศ

ภายในงานยังจัดให้มีเวทีเสวนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐาน พัฒนาให้ OKMD เติบโตจนมาถึงวันนี้ ได้แก่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแล OKMD และเป็นประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอําพน อดีตผู้อํานวยการ OKMD และ Museum Siam ดร.คณิศ แสงสุพรรณ อดีตประธานกรรมการ OKMD และ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตกรรมการ OKMD

นอกจากนี้ ยังได้เชิญคนรุ่นใหม่ ได้แก่ คุณอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า เอ เอฟ เอส ประเทศไทย (TRAFS) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Board-based Simulation และคุณชนัญญา เตชจักรเสมา (น้องวิว) ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากจากช่อง Point of View เจ้าของรางวัล Popular Vote จากเวที Thailand Best Blog Awards 2018 มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าเรื่องราว ความรู้แนวคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรียนรู้ การขยายโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัยได้เข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนมุมมองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา เพิ่มโอกาสในการหาความรู้ ตามแนวโน้มเทคโนโลยี ที่ทันสมัย รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ มุมมองใหม่ วิธีการใหม่ ทิศทางใหม่ของโลกแห่งการเรียนรู้ในอนาคตที่จะทําให้คนไทยในโลกปัจจุบันก้าวไปสู่โลกอนาคตได้อย่างเต็มศักยภาพทุนมนุษย์และเป็นที่ต้องการของโลกอนาคต พร้อมแนวคิดการเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ Knowledge Hub และย่านการเรียนรู้ Learning District ที่จะเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ของศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติฯ

“20 ปี OKMD จึงเป็นกิจกรรมที่เชื่อมองค์ความรู้จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพราะ OKMD มีความตั้งใจที่จะเป็นหน่วยงานรับใช้สังคมไทยในทุกช่วงวัยของชีวิต ต้องการสร้าง  การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย เพื่อตอบโจทย์ให้คนไทยทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ได้” ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวสรุป