okmd จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะสมัยใหม่ ขนาดใหญ่แห่งใหม่ บน ถ.ราชดำเนิน มุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ พร้อมส่งเสริมพัฒนาทักษะและศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ด้วยบริการความรู้ และกิจกรรมความรู้ที่มีประสิทธิภาพหลากหลาย ครบวงจร ในปี 2570 นี้  

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า “โลกปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้และทักษะใหม่ๆ แก่ประชาชน ให้ปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน OKMD จึงเล็งเห็นความสำคัญว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้สาธารณะสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล สามารถให้บริการความรู้ด้วยรูปแบบ กระบวนการ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยในแต่ละช่วงวัย และเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมกระตุ้นความสนใจเรียนรู้ จึงได้เตรียมพร้อมเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ บน ถ.ราชดำเนิน พื้นที่รวมกว่า 20,000 ตารางเมตร ภายในปี 2570 นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านคนต่อปี รวมถึงเข้าใช้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ไม่น้อยกว่า 100 ล้านคน/ครั้ง ต่อปี ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย สามารถรองรับกับกิจกรรมทุกๆ รูปแบบที่จะเกิดขึ้น”  

“การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม และดิจิทัลชั้นนำของประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด และมีศักยภาพสูงในการนำเอาดิจิทัลมาให้บริการแก่ประชาชน โดยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์และเชื่อมต่อทุกองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นการติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดกับคนไทยทุกคน” ดร.ทวารัฐ กล่าว  

ด้านพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การศึกษาและพัฒนาแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและดิจิทัลที่เกี่ยวข้องร่วมกัน รวมทั้งแนวทางการใช้ทรัพยากรซึ่งกันและกันในการให้บริการแก่ประชาชน เช่น อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ทรัพยากรบุคคล สถานที่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังศึกษาและพัฒนาแนวทางในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการความรู้ที่ครบวงจรแก่ประชาชน โดยจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมในการศึกษาการดำเนินการร่วมกันระหว่าง OKMD และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติในลำดับต่อไป”