ส่งมอบพื้นที่สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD ทำพิธีส่งมอบพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เทพประทาน ช่างสาน (ที่สามจากซ้าย)ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมสักขีพยาน อาทิ นายกษิดิ์เดช พรมทอง (ที่สี่จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดร.อภิชาติ ประเสริฐ (ที่สามจากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้    นางอารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ คณาจารย์ และนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมให้ความรู้ด้านดิจิทัล Robot Play Day เรียนรู้การทำ coding โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะในอนาคตสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พื้นที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างมีเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างพัฒนาการเด็ก สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยรอบด้าน สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงดำเนินการส่งมอบ OKMD PLAYGROUND พร้อมจัดกิจกรรม Robot Play Day ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD กล่าวในพิธีเปิดงานส่งมอบ “ในวันนี้ตั้งใจมามอบสิ่งดี ๆ พื้นที่สร้างสรรค์เป็นพื้นที่ที่เปิดสำหรับเด็กทุกช่วงวัย ส่งเสริมจินตนาการให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ และกิจกรรมพิเศษที่นำมาเสริมวันนี้เรียกว่า Robot Play Day สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนรู้การทำ coding โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ปูพื้นฐานสู่การใช้ดิจิทัลในอนาคต OKMD ภูมิใจอย่างยิ่งว่า ทั้งพื้นที่สร้างสรรค์ และกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน การสร้างพัฒนาการเด็กในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ควรมีการเฝ้าดูพัฒนาการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะเติบโตอย่างสมบูรณ์ในทุกด้าน ได้รับการช่วยเหลือ เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงสมวัย ยินดีที่ได้มีการส่งมอบ OKMD PLAYGROUND แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อสร้างการพัฒนาทักษะตามหลักการพัฒนาสมอง”

OKMD PLAYGROUND เน้นการออกแบบเครื่องเล่น สื่อการเรียนรู้ ให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านได้อย่างสมดุล เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กในมิติต่าง ๆ ผ่านการ “เล่นอิสระ” การปีนป่าย การฝึกทรงตัว การเคลื่อนไหว การมุด การลอด การทรงตัว การสร้างสมาธิ การคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านสังคม การรู้จักรอคอย การแบ่งปัน การแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง การมีความรับผิดชอบ เมื่อรวมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทักษะคณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และกระบวนการวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะรอบด้านแก่เด็ก ๆ  

ภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน เด็ก ๆ ต่างตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์กิจกรรม Robot Play Day อาทิ หุ่นยนต์คืออะไร แนะนำหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการหุ่นยนต์เบื้องต้น การตั้งค่าใช้งานหุ่นยนต์ให้เดินตามเส้น การสั่งงานหุ่นยนต์ โดยใช้เทคโนโลยี coding หรือการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ดเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการ ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับเริ่มต้นที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดเชิงคำนวณ เป็นการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมในอนาคตต่อไป ปิดท้ายด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นอย่างน่าประทับใจ  

ว่าที่ร้อยตรี เทพประทาน ช่างสาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวด้วยความอิ่มเอม “OKMD PLAYGROUND ส่งเสริมให้เด็กมีพื้นที่เล่นในโรงเรียนที่มีพื้นที่จำกัด มีทักษะและพัฒนาการดีขึ้น ทั้งกล้ามเนื้อ ความคิดวิเคราะห์ ท้าทายให้กล้าที่จะเล่นและแสดงออก มีทักษะการแก้ปัญหา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เด็ก ๆ ใช้เวลากับเครื่องเล่นมากขึ้นโดยเฉพาะก่อนเวลากลับบ้าน โดยพื้นที่สร้างสรรค์นี้จะคงอยู่เป็นประโยชน์ต่อไปในระยะยาว”

OKMD เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการจัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะผ่านแหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเพิ่มทักษะความรู้และนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยสามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจจาก okmd ได้ที่ www.okmd.or.th หรือ Facebook : OKMD